Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen in welke vorm dan ook tussen Leverancier en Klant. De volgende begrippen worden met een hoofdletter geschreven en hebben de volgende betekenis:

Klant: Partij die met Studio Lanterfant een overeenkomst aangaat door het plaatsen van een Bestelling.

Op bestelling gemaakt: Producten die specifiek voor een individuele Klant worden gemaakt. Deze Producten zijn gemaakt op basis van keuzes en beslissingen van specifieke Klanten.

Bestelling: Een of meerdere Producten die door de Klant wordt bevestigd door middel van Betaling van de Totale Prijs.

Partijen: Klant en Leverancier.

Product: Het (op maat) gemaakte product dat de Klant de Leverancier verzoekt te maken via de Bestelling.

Leverancier: Studio Lanterfant

Algemene Voorwaarden: Dit document waarin de algemene voorwaarden van Studio Lanterfant zijn vastgelegd en die onverkort deel uitmaken van alle overeenkomsten en bestellingen.

Totale Prijs: De door Partijen overeengekomen prijs van de Bestelling.

Vaste Collectie: Producten zoals die op de webshop in beeld en tekst gepresenteerd worden. Let op: gezien de handgemaakte aard van de producten zijn kleine variaties mogelijk. Dit maakt alle producten uniek.

2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen in welke vorm dan ook tussen Leverancier en Klant.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door beide Partijen zijn overeengekomen.

2.3 Door het plaatsen van een Bestelling bevestigt de Klant dat hij deze Voorwaarden volledig begrijpt en ermee instemt.

3. Het sluiten van overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van leveranciers zijn niet-bindend, tenzij anders vermeld.

3.2 De producten worden op bestelling van de klant gemaakt, en daarom is de klant verantwoordelijk voor de maten die hij aan de leverancier doorgeeft.

3.3 Zodra je bestelling is geplaatst, staan wij geen wijzigingen van welke aard dan ook toe, inclusief maar niet beperkt tot: maatvoering, materiaal of afbeeldingen.

4. Betaling
4.1 Bij aanvaarding van de Bestelling zal de Klant de overeengekomen Totaal prijs aan de Leverancier betalen.

4.2 Alle prijzen zijn in [Euro] en de Leverancier is niet verantwoordelijk voor valutaomrekeningen of enige vorm van extra kosten resulterende deze conversies.

5. Annulering en retourzendingen
5.1 Annuleringen & Retour zendingen

Als de Bestelling speciaal voor de Klant op maat is gemaakt, biedt Studio Lanterfant alleen in sommige gevallen terugbetalingen aan en is ruilen of retourneren van de op bestelling gemaakte producten niet altijd mogelijk. Neem contact op via moniek@studiolanterfant.com om de mogelijkheden voor annulering en retourneren af te stemmen.
In het geval van een Bestelling van een product in de Vaste Collectie kan een bestelling wel geannuleerd worden totdat deze op de post gaat. Ook retourneren is in dat geval mogelijk. Neem contact op via moniek@studiolanterfant.com.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen in het product indien deze het gevolg zijn van de door de Klant verstrekte informatie.

6.2 Leverancier is niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door persoonlijke slijtage en/of slijtage die is veroorzaakt door gebruik of overmatig gebruik.

6.3 Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om voor het Product te zorgen.

7. Intellectueel eigendom
7.1 Tenzij anders aangegeven zijn de intellectuele eigendommen van al onze Producten, logo’s, ontwerpen en foto’s uitsluitend eigendom van Studio Lanterfant.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en overeenkomsten gesloten onder deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

8.3 Geschillen worden geacht te bestaan wanneer een van de partijen de andere partij daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Deze versie van de Algemene Voorwaarden is geüpdatet op 12-04-24.